Facebook

Rugklachten verzwegen: accountant krijgt terecht geen AOV-uitkering

Een accountant kan fluiten naar een uitkering uit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat hij geen melding heeft gemaakt van rugklachten tussen het moment van de aanvraag van een AOV en dat van definitieve acceptatie. De geschillencommissie heeft bepaald dat Movir terecht de al uitgekeerde gelden mag terugvorderen.

Een accountant, geboren in 1961, vroeg in het najaar van 2009 een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan die op jaarbasis € 25.000 zou uitkeren wanneer de man zijn werkzaamheden niet meer zou kunnen uitvoeren. In het voorjaar van 2010 accepteerde Delta Lloyd hem als verzekerde. Later nam Movir de verzekering over.

Geen melding gemaakt van rugklachten

Op de gezondheidsverklaring maakte hij geen melding van rugklachten, omdat daarvan geen sprake was en ook niet was geweest. Op het formulier stond expliciet aangegeven dat wanneer de gezondheidstoestand verandert voordat de verzekering is geaccepteerd dat daarvan melding gemaakt moet worden.

Onderzoek naar medische toestand

Het duurde enige tijd voordat de verzekeraar overging tot acceptatie, omdat onderzoek naar de medische toestand van de man nodig was. Hij heeft een lui oog en was overspannen geweest. Dat was echter geen beletsel om uiteindelijk de verzekering per juni 2010 in te laten gaan, al was wel sprake van een clausule.

In 2018 arbeidsongeschikt

In 2018 meldde de man bij zijn verzekeraar dat hij arbeidsongeschikt was wegens rugklachten. Hij gaf eveneens te kennen daar in 2010 ook al last van te hebben gehad. Dat was voor de verzekeraar reden voor nader onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat de man in het voorjaar van 2010 zijn huisarts raadpleegde voor rugklachten; bovendien was hij hiervoor naar de neuroloog geweest.

Uitkering wordt gestaakt

Voor de verzekeraar reden om de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering te staken. De man bleek de rugklachten namelijk niet hebben gemeld aan de verzekeraar voordat de verzekering inging, terwijl daar wel uitdrukkelijk om is verzocht. De accountant vond dat echter niet nodig, omdat de neuroloog had verklaard dat de rug er goed uitzag. Bovendien had hij gewoon gesport en gewerkt; hij had hooguit wat ongemak ervaren.

Niet eens met verzekeraar

De man was het niet eens met het standpunt van de verzekeraar om de uitkering stop te zetten en stapte naar de geschillencommissie van Kifid. Die boog zich onder meer over de vraag tot wanneer de man mededelingen moest doen over een gewijzigde gezondheidstoestand. “De verzekering is op 11 juni 2010 tot stand gekomen. Na het invullen, ondertekenen en indienen van de gezondheidsverklaring op 22 oktober 2009, was consument gehouden om, tot het moment van definitieve acceptatie door verzekeraar, veranderingen in zijn gezondheidstoestand door te geven. De gezondheidsverklaring bevatte daartoe een waarschuwing”, aldus de commissie in haar niet bindende uitspraak.

Was verzekering gesloten als klachten bekend waren?

De geschillencommissie gaf ook antwoord op de vraag of verzekering wel tot stand was gekomen als de rugklachten bekend zouden zijn geweest. Movir heeft in de optiek van de commissie voldoende onderbouwd dat “bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering alleen met een clausule voor de wervelkolom zou zijn gesloten, omdat sprake is van een degeneratieve aandoening aan de rug”. Het verzoek van de man om teruggave van de betaalde premies werd niet ingewilligd.