Facebook

Veelgestelde vragen en begrippen

Snel naar Algemeen, Financieel of Begrippen.

Algemeen

 • Waarom zou ik mijn AOV zelf regelen via AOVzelfregelen?
  • Geen rompslomop; de polis is snel geregeld.
  • Je bespaart aanzienlijk op eenmalige en terugkerende kosten.
  • De polisvoorwaarden zijn duidelijk en transparant; geen addertjes onder het gras.
  • Nadat je arbeidsongeschikt bent geraakt, zullen experts je goed begeleiden.
  • Bij arbeidsongeschiktheid zal snel en accuraat worden uitbetaald.
 • Wat is het verschil tussen de AOV’s van a.s.r.?

  a.s.r. heeft verschillende AOV’s voor ondernemers:

  • de AOV (meest afgesloten)
  • de Flexibele AOV (waarin je gemakkelijk je dekkingen kunt aanpassen)
  • de AOV 2.5 (deze kent een maximale uitkeringsduur van 2 of 5 jaar)

  Lees meer over de verschillende aangeboden arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen van a.s.r.

 • Wie is AOVzelfregelen?

  AOVzelfregelen is een dienst van Victoraad Financieel Advies BV. De dienst wordt aangeboden door dit verzekeringskantoor uit Amersfoort in samenwerking met a.s.r. Victoraad Financieel Advies heeft jarenlange ervaring in (onafhankelijke advisering in) verzekeringen voor ondernemers.

Financieel

 • Hoeveel inkomen moet ik verzekeren binnen mijn AOV?

  Met een arbeids­ongeschiktheids­verzekering verzeker je je inkomen voor als je arbeids­ongeschikt raakt. Bereken hier je benodigde verzekerde inkomen.

 • Wat kost het mij om een AOV af te sluiten via AOVzelfregelen?

  Je betaalt alleen kosten voor service en onderhoud à € 186,00 per jaar. Zie de aanbieding op Pakket. Je bespaart dan de afsluitkosten à € 349,00!

 • Hoeveel kost een arbeids­­ongeschiktheids­­verzekering?

  Dit is afhankelijk van heel veel verschillende factoren, zoals je leeftijd en beroep. Maar ook van de keuzes die je maakt in de product­kenmerken. Bijvoorbeeld: Wil je een korte of juist een lange uitkeringsduur? Hoe hoog is het inkomen dat je wilt verzekeren? Vanaf hoeveel procent arbeids­ongeschiktheid wil je een uitkering ontvangen? Hoeveel dagen kun je zonder uitkering? Hoe meer risico je zelf draagt, hoe lager de premie. En andersom.

 • Waarop is de premie gebaseerd?

  De premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd en je beroep, en keuzes die je hebt gemaakt in dekkingen. Bij de AOV en Flexibele AOV wordt de premie berekend met het combitarief. Dit houdt in dat je premie jaarlijks stijgt met je leeftijd. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Ben je bij het sluiten van de verzekering 45 jaar of ouder? Dan wordt je premie berekend met het standaard­tarief. Bij het standaard­tarief blijft de premie over de hele looptijd gelijk.

  Voor de AOV 2.5 wordt de premie berekend met het risico­tarief. Bij het risico­tarief baseren wij de premie op het daadwerkelijke risico dat past bij je leeftijd en beroep. Eerst wordt de premie elk jaar hoger, omdat je ouder wordt. Maar: in de laatste jaren van de verzekering wordt je premie weer lager. Dit komt omdat wij bij arbeids­ongeschikt­heid dan niet meer zo lang hoeven uit te keren.

 • Is de berekende premie die getoond wordt definitief?

  Nee, de berekende premie die getoond wordt is een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De premie die je daadwerkelijk gaat betalen zodra je een AOV hebt afgesloten, kan hiervan afwijken. Dit komt omdat je bij het afsluiten van je AOV een aantal keuzes maakt in de dekkingen, die de hoogte van de premie beïnvloeden. Je verzekerings­adviseur helpt je bij het afsluiten van je AOV en kan je precies uitleggen welke invloed bepaalde keuzes in dekkingen hebben op de premie.

 • Blijft de berekende premie gelijk?

  Nee, de premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, beroep en gemaakte keuzes in dekkingen. Bij de AOV en Flexibele AOV wordt de premie berekend met het combitarief. Dit houdt in dat je premie jaarlijks stijgt met de leeftijd. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Ben je bij het sluiten van de verzekering 45 jaar of ouder? Dan wordt je premie berekend met het standaardtarief. Bij het standaard­tarief blijft de premie over de hele looptijd gelijk.

  Voor de AOV 2.5 wordt de premie berekend met het risicotarief. Bij het risicotarief baseren wij de premie op het daadwerkelijke risico dat past bij je leeftijd en beroep. Eerst wordt de premie elk jaar hoger, omdat je ouder wordt. Maar: in de laatste jaren van de verzekering wordt je premie weer lager. Dit komt omdat wij bij arbeids­ongeschikt­heid dan niet meer zo lang hoeven uit te keren.

 • Kunnen wij de premies en voorwaarden wijzigen?

  Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit doe je dat voor vele jaren. De omstandigheden waarop de premie en de voorwaarden zijn gebaseerd wijzigen gedurende de looptijd van de verzekering. Als de gewijzigde omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunnen wij de premie en voorwaarden gedurende de looptijd van de verzekering aanpassen. Als wij dat doen dan doen wij dat in beginsel per contractvervaldatum en doen we dat niet alleen voor je verzekering. Wij passen de premie en/of voorwaarden dan aan voor alle verzekeringen van eenzelfde soort, of voor alle verzekeringen die gesloten zijn voor een bepaalde beroepsgroep of leeftijdsgroep. In het geval je premie wordt verlaagd (zonder maximum) of wordt verhoogd (maximaal 20% per jaar), en/of de voorwaarden wijzigen dan sturen wij je uiterlijk drie maanden voor de contractvervaldatum een brief, waarin wij je hierover informeren. Passen wij je premie en/of voorwaarden aan en ben je het niet eens met deze aanpassing? Dan kunt je je verzekering per contractvervaldatum beëindigen.

 • Ontvangt AOVzelfregelen provisie over de afgesloten polissen?

  Nee, AOVzelfregelen, en dus ook Victoraad Financieel Advies, ontvangt geen provisie. Sinds 2013 mag een tussenpersoon geen provisie meer in rekening brengen. Wij vragen jaarlijks een vergoeding voor onderhoud en beheer en eenmalige afsluitkosten. Een AOV zonder provisie dus.

Begrippen

 • Arbeids­­ongeschiktheids­­criterium

  Het arbeids­ongeschiktheids­criterium is een maatstaf voor het beoordelen van de mate van arbeids­ongeschiktheid. Deze criteria zijn beroepsarbeids­ongeschiktheid, passende arbeid, en gangbare arbeid. Bij a.s.r. wordt meestal het criterium beroepsarbeids­ongeschiktheid gehanteerd. Bij arbeids­ongeschiktheid kijken we dan in hoeverre je nog je eigen beroep en werkzaamheden uit kunt oefenen. Soms kun je ook kiezen voor het criterium passende arbeid. In dat geval kijken we bij arbeids­ongeschiktheid ook of je nog werk kunt uitvoeren dat past bij je werkervaring en opleiding.

 • Arbeids­ongeschiktheid

  Wij gaan uit van arbeids­ongeschiktheid als je last hebt van stoornissen die verband houden met ziekte, een ongeval of orgaandonatie. Deze stoornissen zijn objectief vastgesteld door een arts en zijn algemeen medisch erkend. Door deze stoornissen kun je niet goed functioneren, en ben je voor tenminste 25% ongeschikt om je werkzaamheden uit te voeren.

 • Arbeidsdeskundige

  De arbeids­deskundige is een specialist die in dienst of in opdracht van a.s.r. werkt. De arbeidsdeskundige is specialist op de vakgebieden van mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige geeft onafhankelijk advies over je arbeids­ongeschiktheid en beoordeelt de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige geeft advies over de mate van arbeids­ongeschiktheid, het voorkomen van arbeids­ongeschiktheid en de financiële gevolgen van de arbeids­ongeschiktheid.

 • Beroepsklasse

  Sommige beroepen kennen een groter arbeids­ongeschiktheidsrisico dan andere beroepen. Verzekeraars hebben daarom alle beroepen ingeschaald naar het risico van arbeids­ongeschiktheid. Dit heeft geresulteerd in 5 beroepsklassen. Hoe hoger de klassen, hoe groter het risico. Zo zitten bijvoorbeeld in klasse 1 de witteboorden­beroepen als advocaat, en in klasse 5 de beroepen met zware fysieke arbeid, zoals dakdekkers.

 • Betaaltermijn

  Met de betaaltermijn bedoelen we de termijn waarover je je premie betaalt. Je kunt kiezen uit vier betaal­termijnen voor je premie: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Hiervoor betaal je geen termijn­opslag. De premie betaal je altijd vooraf.

 • Contractduur

  Dit is de periode waarvoor de verzekerings­overeenkomst is aangegaan. De meest voorkomende contractduur bij onze AOV’s is drie jaar. Na drie jaar wordt de verzekering dan elke keer met een jaar verlengd. De contractvervaldatum wordt dan elk jaar automatisch met een jaar opgeschoven.

 • Eigen risico-termijn

  De eigen risico-termijn of wachtdagen is het aantal dagen waarop je wel arbeids­ongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Je kunt zelf kiezen hoe lang deze periode duurt. Je eigen risico vind je terug op je polisblad. Het eigen risico gaat in op de dag waarop je zich vanwege ziekte of ongeval bij een arts meldt. De arts moet op die dag vastgesteld hebben dat je (voorlopig) niet kan werken.

 • Eindleeftijd

  Dit is de leeftijd waarop de verzekering eindigt. De maximale eindleeftijd is 67 jaar. Voor zwaardere beroepen kan een lagere maximale eindleeftijd gelden, bijvoorbeeld 60 jaar. De eindleeftijd van je verzekering kun je zien op je polisblad.

 • Indexering/klim van de uitkering

  Indexering of klim is een manier om de uitkering bij arbeidsongeschiktheid jaarlijks te laten stijgen. Hier kun je voor kiezen bij het afsluiten van de verzekering. Je uitkering wordt dan, wanneer je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, ieder jaar verhoogd. Je kunt kiezen voor een jaarlijkse verhoging van 3% of voor verhoging met het CBSindexpercentage. Dit is gemaximeerd totl 4%. De verhoging vindt dan ieder jaar plaats op de ingangsdatum van de verzekering.

 • Indexering/klim van het verzekerd bedrag

  Indexering of klim is een manier om de verzekerde bedragen tijdens de looptijd van de verzekering aan te passen. Hier kun je voor kiezen bij het afsluiten van de verzekering. De verzekerde bedragen worden dan ieder jaar door ons aangepast met het CBS-indexpercentage, om gelijke tred te houden met de gemiddelde loonstijging in Nederland. Hierdoor blijft de koopkracht van verzekerden die arbeidsongeschikt worden op peil. De indexering stopt wanneer je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent.

 • Indexpercentage

  Heb je bij het sluiten van de verzekering gekozen voor een klim van de verzekerde bedragen of van de uitkering? Dan passen wij deze jaarlijks aan, aan de hand van het CBS-indexpercentage. Dit percentage wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ieder jaar vergelijken we het indexcijfer van de maand oktober met het indexcijfer van de maand oktober van het jaar daarvoor. Het verschil wordt uitgedrukt in een percentage. Met dat percentage verhogen we de verzekerde bedragen. Is het indexcijfer lager dan het jaar daarvoor, dan verlagen we de verzekerde bedragen en de premie niet.

 • Inkomen

  Met inkomen bedoelen wij de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling, plus fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfs­middelen. Ben je korter dan drie jaar ondernemer? Dan stellen we het inkomen vast op basis van wat er in de branche gebruikelijk is en/of wat je in loon­dienst verdiend hebt. Dit geldt alleen voor de eerste drie volledige kalenderjaren na het begin als zelfstandige. Ben je directeur-grootaandeel­houder? Dan bedoelen we het belastbare loon, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit wordt vermeerderd/verminderd met het aan de directeur-grootaandeel­houder toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de bv. De belastbare winst of het verlies van de bv wordt vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

 • Medisch adviseur

  De medisch adviseur is een arts, die in dienst van of in opdracht van a.s.r. werkt. De medisch adviseur geeft een onafhankelijk deskundig advies over je gezondheid en de gevolgen daarvan voor je werk. De deskundigheid van de medisch adviseur blijkt uit de gevolgde opleidingen en de ervaring.

 • Rubrieken A en B

  Rubriek A wordt ook wel het eerstejaars­risico genoemd. Met rubriek A worden de eerste 365 dagen van arbeids­ongeschiktheid bedoeld. Deze periode van 365 dagen geldt voor iedere nieuwe arbeids­ongeschiktheid, tenzij je binnen dertig dagen na beter melden, opnieuw arbeids­ongeschikt wordt. Dan begint de periode van 365 niet opnieuw, maar loopt deze door. Rubriek B wordt ook wel het na-eerstejaars­risico genoemd. Deze periode begint na de eerste 365 dagen van arbeids­ongeschiktheid.

 • Uitkerings­drempel

  De uitkerings­drempel is het arbeids­ongeschiktheids­percentage vanaf wanneer wij uitkeren. Deze is standaard 25%. Je krijgt dus pas een uitkering wanneer je 25% of meer arbeids­ongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor een hoger percentage. Hoe hoger de uitkerings­drempel, hoe lager je premie. Maar ook: hoe hoger de drempel, hoe minder snel je een uitkering krijgt.

 • Verzekerd bedrag

  Het verzekerd bedrag is het bedrag dat wij bij volledige arbeidsongeschiktheid per jaar betalen. Je vindt je verzekerde bedrag terug op je polisblad. Je kunt ervoor kiezen om voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, rubriek A, een ander verzekerd bedrag te kiezen dan voor rubriek B, na het eerste jaar.

  De verzekerde bedragen mogen niet meer bedragen dan 90% van je gemiddelde inkomen. Is dat inkomen ook op een andere polis verzekerd, bij ons of bij een andere verzekeraar? Dan tellen we de verzekerde bedragen bij elkaar op. Het totaal per rubriek (A en B) mag niet meer zijn dan 90% van het gemiddelde inkomen. De verzekerde bedragen mogen niet meer bedragen dan € 180.000 bij de AOV en de Flexibele AOV. Bij de AOV 2.5 is het verzekerde bedrag maximaal € 45.000.

 • Wachtdagen

  Wachtdagen (eigen risico­-termijn) zijn de dagen waarop je wel arbeids­ongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Je kunt zelf kiezen hoe lang deze periode duurt. Je eigen risico vind je terug op je polisblad. Het eigen risico gaat in op de dag waarop je zich vanwege ziekte of ongeval bij een arts meldt. De arts moet op die dag vastgesteld hebben dat je (voorlopig) niet kan werken.