Facebook

Privacyverklaring AOVzelfregelen

AOVzelfregelen is een dienst van Klap Verzekeringsmakelaar. Klap Verzekeringsmakelaar heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit statement?

Het is onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

1.2
Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst
zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze
onderneming:

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens
die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2
Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover
kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

5.3
Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als
dit het geval is, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons
daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

7.3
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit
uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijziging van het Privacy statement

8.1
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt
u steeds het meest actuele statement.

9.Klachtrecht

9.1
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming Derek Yntema te bereiken via functionaris_­gegevensbescherming@klap.com.

9.2
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­